Statuty

STATUT MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU DIVADELNÍCH ŠKOL SETKÁNÍ/ENCOUNTER

Poslání festivalu

Festival vytváří prostor pro vzájemné setkávání vysokých divadelních škol, předávání inspirace a zkušeností napříč studenty a pedagogy.
Festival je součástí výuky studijních oborů na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění (DF JAMU).

Pořadatel a spolupořadatelé festivalu

Pořadatelem festivalu je DF JAMU.
Na organizaci festivalu se mohou podílet další subjekty. Obsah a formu spolupráce upravuje smlouva o spolupráci, případně jiný typ smlouvy.

Projekt festivalu

Konkrétní ročník festivalu je realizován na základě projektu festivalu.
Návrhy projektů vznikají v rámci výuky, jsou projednány a schváleny Festivalovou radou.
Projekt upravuje zejména:
•  Konkrétní organizační, technické a finanční podmínky zajištění konkrétního ročníku.
•  Způsob zapojení studentů ateliéru ADPaJT
Složení Festivalové rady (při dodržení podmínek uvedených v tomto statutu).
•  Projekt by měl nadále upravovat základní dramaturgické řešení konkrétního ročníku festivalu. Tyto náležitosti mohou být upraveny v samostatných (dílčích) projektech.
Pokud projekt nevznikne do konce akademického roku, postupuje se podle posledního realizovaného projektu.

Termín a místo konání festivalu

Festival probíhá v Brně, zpravidla v 5 dnech v průběhu letního semestru. Bližší podrobnosti upravuje projekt festivalu.
Termín festivalu je součástí časového plánu akademického roku DF JAMU.

Orgány

Ředitel festivalu
•  Ředitele festivalu jmenuje děkan DF JAMU.

Festivalová rada
•  Festivalová rada je hlavním řídícím orgánem festivalu.
•  Festivalová rada je tvořena studenty a pedagogy tak, aby byla zajištěna rovnost hlasů.
•  Pokud na Festivalové radě nedojde ke konsenzu, přistupuje se ke hlasování. Při rovnosti hlasů rozhoduje ředitel festivalu.

Studentský koordinátor
•  Autor festivalového projektu je zpravidla studentským koordinátorem festivalu.
•  Koordinátora na návrh úzkého organizačního týmu jmenuje vedoucí ateliéru ADPaJT.

Financování festivalu

Příprava a organizace festivalu je součástí výuky, případně samostatné tvůrčí činnosti na DF JAMU a je takto financována.
K zajištění průběhu festivalu lze získávat další prostředky. Návrh hospodaření festivalu (rozpočet) je součástí projektu. O zásadních otázkách spojených s nakládáním finančních prostředků festivalu rozhoduje Festivalová rada.

Účastníci festivalu

Festivalu se účastní zejména vysoké divadelní školy, případně obdobné národní instituce. Účastníkům festivalu jsou hrazeny pobytové náklady.

Hosté festivalu

Hosty festivalu schvaluje Festivalová rada.
Hostům festivalu jsou zpravidla hrazeny pobytové náklady a mají umožněn vstup zdarma na festivalová představení.
Ostatní účastníci (samoplátci, novináři, studenti jiných škol, atp.)
Pedagogové a studenti JAMU

Porota festivalu

Porotu festivalu schvaluje Festivalová rada.
Porotcům festivalu jsou zpravidla hrazeny pobytové náklady a mají umožněn vstup zdarma na festivalová představení.

Ocenění a porota

Během festivalu mohou být oceněny mimořádné studentské výkony porotou festivalu a ředitelem festivalu.
Složení poroty a způsob jednání poroty upravuje Statut a jednací řád festivalové poroty festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER.
Bližší podrobnosti upravuje příloha Statutu poroty s názvem „Kritéria ocenění festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER“.

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD POROTY MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU DIVADELNÍCH ŠKOL SETKÁNÍ/ENCOUNTER 

Členové poroty festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER

Porota je součástí nesoutěžního Mezinárodní festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER. Její výsadní funkcí je oceňování výjimečných uměleckých počinů studentů divadelních škol.
Porotu tvoří zahraniční a tuzemští profesionálové z oblasti divadelního umění či divadelního vzdělávání.
Návrhy na porotce jsou předkládány ÚOT a prezentovány Festivalové radě. Členové poroty jsou vybrání Festivalovou radou na základě odborných kvalit, profesní, národnostní a genderové rozmanitosti a vyváženosti.
Počet porotců je pevně stanoven na čtyři.
Minimálně jeden člen poroty je zástupcem české instituce.
Porotu jmenuje děkan Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění na základě návrhu Festivalové rady.
Členy poroty nemohou být osoby, které jsou v pracovněprávním vztahu se školami, jež se účastní hlavního programu festivalu.
Členové poroty mají umožněn vstup zdarma na festivalová představení a off-programová představení.
Povinností festivalové poroty je zhlédnout všechna představení hlavního programu festivalu. Mezi další povinnosti Festivalové poroty patří účast na zahajovacím a závěrečném ceremoniálu festivalu.
Poslední den festivalu porota na základě odborné diskuze rozhodne o udělení ocenění, která oznámí řediteli festivalu.
Porota uděluje až čtyři Ocenění MARTA.
Bližší podrobnosti upravuje příloha Statutu poroty s názvem „Kritéria ocenění festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER“.

Předseda poroty
Festivalová porota si sama zvolí Předsedu poroty na prvním zasedání poroty. Pokud při rozhodování poroty nedojde ke konsenzu, přistupuje se k hlasování. Při rovnosti rozhoduje hlas předsedy poroty

KRITÉRIA OCENĚNÍ MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU DIVADELNÍCH ŠKOL SETKÁNÍ/ENCOUNTER

V rámci nesoutěžního festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2022 mohou být uděleny dva druhy ocenění konkrétním studentům za mimořádný umělecký výkon. Jsou jimi ocenění MARTA a Cena ředitele festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER.

O udělení ocenění MARTA rozhoduje porota.

Porotu tvoří zahraniční a tuzemští profesionálové z oblasti divadelního umění či divadelního vzdělávání. Členy poroty nemohou být osoby, které jsou v pracovněprávním vztahu se školami, jež se účastní hlavního programu festivalu. Festivalová porota zhlédne všechna představení zařazená do hlavního programu a na základě odborné diskuze rozhodne o udělení ocenění, které oznámí řediteli festivalu.

Rozhodnutí o finální podobě udělených ocenění je plně vyhrazeno porotě.

Ocenění MARTA
Ocenění MARTA je udělováno v rámci nesoutěžního Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER. Ocenění neslouží k vytvoření hodnotícího pořadí jednotlivých inscenací z hlavního programu festivalu, ale jejich prostřednictvím se vyzdvihují inspirativní a objevné umělecké počiny mladých divadelníků.

Ocenění MARTA jsou udělována jako výraz uznání za mimořádné umělecké výkony studentů podílejících se na vzniku inscenací z hlavního programu přehlídky. Pedagogové či divadelní profesionálové nemohou být oceněni. Organizační tým připravuje pro porotu podpůrné informace; na vyžádání poroty zjišťuje detailní informace týkající se statutu studenta v jednotlivých inscenačních týmech.

Ocenění MARTA je spjato s konkrétním uměleckým výkonem studenta/studentky, nemůže být uděleno kolektivu studentů.

Porota může udělit maximálně čtyři ocenění MARTA, a to v některých z těchto kategorií:
•  režie,
•  scénografie,
•  ženský herecký výkon,
•  mužský herecký výkon,
•  dramaturgie,
•  scénická hudba,
•  scenáristika,
•  světelný design,
•  choreografie,
•  kostýmy.

V mimořádných případech lze udělit i více individuálních ocenění v rámci jedné kategorie.

Cena ředitele festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER

Ředitel festivalu má právo navíc podle svého uvážení udělit ocenění označené jako Ocenění ředitele festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER. Názor ředitele festivalu je nezávislý na mínění poroty. Ředitel festivalu není povinen cenu udělit. Ocenění nemůže být uděleno kolektivu.